REGULAMIN

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

 1. ProSenior Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Serwituty 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000396011, oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Stawy 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000450784, działający łącznie jako Współadministratorzy, na podstawie porozumienia dostępnego na stronie internetowej spółki ProSenior Sp. z.o.o. pod adresem: www.prosenior24.pl
 2. Dane osobowe Kandydata są przetwarzane przez Administratora:
  • a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
  • b) w pozostałych celach związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
  • c) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • d) na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Kandydata zgody.
 3. Dane osobowe Kandydata będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Kandydata zgody.
 4. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kandydata narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe niezbędne do podjęcia współpracy, w sposób zgodny z dyspozycją Kandydata, są przekazywane podmiotom trzecim, tj.:
  • Biuro Rachunkowe współpracujące z Administratorem, tj.: BrainStorm Bożena Dworzyńska, ul. Siłaczki 3/9 lok.102, 02-495 Warszawa. NIP: 5222421259, Regon: 367965552, email: b.dworzynska1979@gmail.com
  • Firma kurierska UPS polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa
 7. Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Dane osobowe Kandydata mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Kandydatowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
 8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.


Formularz kontaktowy

Wypełnij. Wyślij. Oddzwonimy!
Zgoda rekrutacyjna: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w aplikacji danych osobowych przez spółki Prosenior Sp. z o.o. oraz Senior Home sp. z o.o. przez okres następnych 3 lat dla celów związanych z procesem rekrutacji oraz zatrudnieniem a także na potrzeby przyszłych rekrutacji, w tym na udostępnianie wspomnianych danych podmiotom współpracującym lub powiązanym z administratorem danych osobowych.

Zgoda marketingowa: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior Sp. z o.o. oraz Senior Home sp. z o.o. dla celów informacyjnych, marketingowych oraz edukacyjnych, w tym na udostępnianie wspomnianych danych podmiotom współpracującym lub powiązanym z administratorem danych osobowych.

Press Esc to close