LEKCJA 104
spacer

Gehen wir in den Park!

Na sto czwartej lekcji:

 • powtórzysz i poszerzysz znajomość słownictwa związanego z wychodzeniem z domu;
 • poznasz wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe.
Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Gehen wir ins Kino/Museum/Theater. [gejen wija yns kino/muzeum/teata] – Chodźmy do kina/muzeum/teatru.
Gehen wir in den Park/ Wald spazieren. [gejen wija yn dejn park/walt szpaciren] – Chodźmy do parku/lasu.
Möchten Sie sich im Garten erholen? [myśten zi zyś ym garten eaholen] – Czy ma pan ochotę odpocząć w ogrodzie?
Setzen wir uns auf den Balkon. [zecen wija uns ałf dejn balkon] – Usiądźmy na balkonie.
Nehmen wir den Regenschirm mit? [nejmen wija dejn rejgenszyrm myt] – Czy bierzemy parasol?
Sind Sie schon fertig? [zynt zi szon featyś] – Czy jest już pan gotowy?
Ich habe schon Taxi gerufen. [yś habe szon taksi gerufen] – Wezwałam już taksówkę.
Möchten Sie den Gehwagen mitnehmen? [myśten zi dejn gejwagn mytnejmen] – Czy chce pan zabrać chodzik?
Stützen Sie sich auf mich. [sztycen zi zyś ałf myś] – Proszę się na mnie oprzeć.
Haben Sie … mitgenommen? [habn zi … mytgenomen] – Czy zabrał pan …
Das Taxi wartet schon. [das taksi wartet szon] – Taksówka już czeka.
Steigen Sie langsam ein/aus. [sztajgen zi langzam ajn/ałs] – Proszę powoli wsiąść/wysiąść.
Passen Sie auf den Bordstein auf! [pasen zi ałf dejn bordsztajn ałf] – Proszę uważać na krawężnik.
Seien Sie vorsichtig. [zajen zi foazyśtyś] – Proszę być ostrożnym.
Es ist glatt. [es yst glat] – Jest ślisko.
Möchten Sie unterwegs Eis kaufen? [myśten zi untaweks ajs kałfen] – Czy chce pan po drodze kupić lody?
Wir müssen uns beeilen. [wija mysen uns beajlen] – Musimy się pośpieszyć.
Möchten Sie sich auf die Bank setzen? [myśten zi zyś ałf di bank zecen] – Czy chce pan usiąść na ławce?
Machen wir eine Pause. [mahen wija ajne pałze] – Zróbmy sobie przerwę.
Gehen wir nicht zu schnell? [gejen wija nyśt cu sznel] – Czy nie idziemy za szybko?
Haben Sie Lust, im Restaurant zu essen? [habn zi lust ym restaurant cu esen] – Czy ma pan ochotę zjeść w restauracji.

Dialog Frau Kowalska: Sind sie fertig, Frau Seidel? Ich habe schon Taxi gerufen. Es ist bald da.
Frau Seidel: Ich bin fast fertig. Soll ich den Schal mitnehmen? Was glauben Sie?
K: Ich glaube, dass es für den Schal zu warm ist. Aber ich denke, dass es regnen kann. Nehmen wir den Regenschirm mit.
S: Das ist eine gute Idee.
K: Möchten Sie den Gehwagen mitnehmen?
S: Nein, falls das notwendig ist, stütze ich mich auf Sie.
K: Natürlich. Das Taxi wartet schon. Gehen wir.
S: Wir müssen uns beeilen. Ich habe den Arzttermin um zwei Uhr.
K: Machen Sie sich keine Sorgen. Die Arztpraxis ist nicht weit. Wir schaffen es.
Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe są alternatywą dla niektórych czasowników o podobnym znaczeniu, np. fragen (pytać) = eine Frage stellen (stawiać pytanie). Użycie wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowego nadaje wypowiedzi bardziej formalny charakter.

Poniżej lista przykładowych wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych:

in Frage kommen – wchodzić w rachubę
Beruf aus/üben – wykonywać zawód
ein Gespräch führen – prowadzić rozmowę
eine Antwort geben – dać odpowiedź
sich Mühe geben – zadać sobie trud
Wert legen auf + Akk – przykładać wagę do
sich Sorgen machen um + Akk – martwić się o
einen Vorschlag machen – zaproponować
ein Bad nehmen – brać kąpiel
Rücksicht nehmen auf + Akk – mieć wzgląd na
im Gegensatz stehen zu + D – być w opozycji do
zur Verfügung stehen – być do dyspozycji
im Zusammenhang stehen mit + D – mieć związek z
in Frage stellen – poddać pod wątpliwość
eine Entscheidung treffen – podjąć decyzję

ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie die Sätze mit einer richtigen Form eines passenden Verbs. / Proszę uzupełnić właściwą formą odpowiedniego czasownika.
 1. Diese Lösung ………….. nicht in Frage.
 2. Ich habe die Entscheidung schon ……………. .
 3. Frau Seidel …… Wert auf gesunde Ernährung.
 4. Ich habe ihr einen Vorschlag ………….. und sie hat mir Antwort ………… .
 5. Diese zwei Probleme ………….. im Zusammenhang miteinander.2. Verbinden Sie die Funktionsverbgefüge mit einem Verb, das dieselbe oder ähnliche Bedeutung hat. / Proszę połączyć wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe z czasownikiem o takim samym lub podobnym znaczeniu.
ein Gespräch führenberücksichtigen
eine Entscheidung treffenbezweifeln
Rücksicht nehmen aufsprechen
sich Mühe geben sichentscheiden
in Frage stellenfür wichtig halten
Wert legen aufbemühen3. Ersetzen Sie die in den Sätzen benutzten Funktionsverbgefüge mit einem Verb. / Proszę zamienić użyte w zdaniach wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe czasownikiem.
 1. Sie hat noch keine Antwort gegeben.
 2. Möchten Sie ein Bad nehmen?
 3. Die Studentin hat dem Professor eine Frage gestellt.
 4. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen.

4. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
Gehen wir in den Parksetzen?
Stützen Sie sicherholen?
Möchten Sie sich auf die Bankauf mich.
Sind Sie schonlangsam ein.
Steigen Siezu schnell?
Wir müssen unsfertig?
Möchten Sie sich im Gartenspazieren.
Gehen wir nichtbeeilen.

5. Was passt nicht? / Co nie pasuje?
 1. Sie machen einen Vorschlag:
  - Möchten Sie sich im Garten erholen?
  - Setzen wir uns auf den Balkon.
  - Sind Sie schon fertig?
 2. Sie möchten den Kranken warnen:
  - Wir müssen uns beeilen.
  - Passen Sie auf den Bordstein auf!
  - Seien Sie vorsichtig.
 3. Der Kranke ist schon müde.
  - Stützen Sie sich auf mich.
  - Es ist glatt.
  - Möchten Sie sich auf die Bank setzen?
 4. Sie gehen nicht zu Fuß:
  - Ich habe schon Taxi gerufen
  - Möchten Sie den Gehwagen mitnehmen?
  - Das Taxi wartet schon.

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token