REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


W PROSENIOR SP. Z O.O. ORAZ SENIOR HOME SP. Z O.O.

 

Współadministratorzy Danych:

Współadministratorami Danych Osobowych (Współadministratorzy) są:

Prosenior sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-233) przy ul. Serwituty 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000396011, posiadająca numer NIP: 6112723095, numer REGON: 021724575 oraz

Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-467) przy ul. Stawy 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000450784, posiadająca numer NIP: 5223003498,

działający łącznie jako Współadministratorzy, na podstawie zawartego pomiędzy nimi porozumienia.

Od 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z Współadministratorami za pośrednictwem adresu e-mail: info@prosenior24.pl lub pod numerem telefonu: 22 343 94 50 lub pod adresem siedziby Prosenior sp. z o.o.

 

Cele i podstawy przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzanie przez Współadministratorów

 • a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO* w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach;
 • c) na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
  - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  - marketingu produktów lub usług własnych;
 • d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Okres przechowywania danych:

 • a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku Współadministratorów są przechowywane przez czas potrzebny do realizacji umowy lub do wypełnienia obowiązku prawnego, a po ich upływie przez okres niezbędny do
  zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Współadministratorom przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego;
  wypełnienia obowiązku prawnego Współadministratorów, wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, kiedy powstał obowiązek podatkowy,
 • b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Współadministratorów na podstawie ich uzasadnionego interesu, są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody są przechowywane do czasu jej odwołania.

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawienia) swoich danych, usunięcia swoich danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Kategorie odbiorców danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane następujących kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcy usług zaopatrujących Współadministratorów w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),

 2. podwykonawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Współadministratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

 3. Podwykonawcy usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

 4. Pracodawcy i potencjalni pracodawcy, których oczekiwania spełniane są przez Kandydata, Instytucje pośredniczące w poszukiwaniu pracodawcy/pracownika.

Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, niezbędne. Podanie danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Współadministratorzy posiadają obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

nformacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Współadministratorzy nie stosują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również organizacji międzynarodowej.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)Formularz kontaktowy

Wypełnij. Wyślij. Oddzwonimy!
Zgoda rekrutacyjna:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) dla celów obecnie prowadzonych rekrutacji. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w rekrutacjach oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Więcej informacji co do warunków wyrażenia zgody znajduje się pod linkiem regulamin


2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) dla celów prowadzonych w przyszłości rekrutacji. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w przyszłych rekrutacjach oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Więcej informacji co do warunków wyrażenia zgody znajduje się pod linkiem regulamin .


Zgoda marketingowa:

1) Wyrażam zgodę na używanie przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

2) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) na wskazany przez mnie adres e-mail informacji handlowej rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Press Esc to close