LEKCJA 13

Ich nehme einen Sirup gegen Husten und Tabletten gegen Kopfschmerzen.

Na trzynastej lekcji nauczysz się:

  • nazw najważniejszych leków dostępnych w aptece oraz sposobu ich przyjmowania
  • z gramatyki – o czasownikach modalnych „können”, „müssen” i „wollen” oraz o szyku wyrazów w zdaniu pytającym
  • jak poprosić o lekarstwo w aptece
  • rozumieć kilka najczęściej pojawiających się wskazówek na lekach
1. Arten von Arzneimitteln und ihre Anwendung [Arten fon arcnajmitel unt ire anwendunk] – rodzaje leków i ich zastosowanie:

a) Medikament [Medikament], Arznei [Arcnaj], Arzneimittel [Arcnajmitel] – lek:

das Antibiotikum, -a [antibiotikum] - antybiotyk
das Aspirin, -e  [aspirin] - aspiryna
das Glyzerin, -e [glycerin] – gliceryna
das Insulin, -e [insulin] – insulina
das Pflaster, - [pflastea] – plaster
das Rezept, -e [recept] – recepta
das Schlafmittel, - [szlafmitel] – środek nasenny
das Thermometer, - [termometa] – termometr
das Vitamin, -e [witamin] – witamina
der Impfstoff, -e [impfsztof] – szczepionka
der Kamillentee, - [kamilente] - rumianek
der Hustensaft, -¨e [hustenzaft] – syrop na kaszel
der Sirup gegen Husten [zirup gejgen husten] – syrop od kaszlu
der Sirup, -e [zirup] – syrop
das Gurgelwasser [gurgelwasea] – płyn do płukania jamy ustnej
der Verband, -¨e [feabant] – opatrunek
die Binde, -n [bynde] – bandaż
die Impfung, -en [ympfunk] – szczepionka
die Nasentropfen [nazentropfen] – krople do nosa
die Pharmaindustrie, -n [farmaindustri] – przemysł farmaceutyczny
die Pille, -n [pyle] – pigułka
die Salbe, -n [zalbe] – maść
die Schlaftablette, -n [szlaftablete] – pigułka nasenna
die Tablette, -n [tablete] – tabletka
ein pflanzliches Arzneimittel [ajn pflancliśes arcnajmytel] – lek roślinny
Mittel gegen Erkältung [mytel gejgen erkeltunk] – środek na przeziębienie
Tabletten gegen Halsschmerzen [tableten gejgen halsszmercn] – tabletki od bólu gardła
Tabletten gegen Kopfschmerzen [tableten gejgen kopfszmercn] – tabletki od bólu głowy

b) Körperpflegemittel [Koerpeapflegemytel] – środki higieny osobistej:

der Zellstoff, -e [celsztof] – lignina
die Hautcreme, -n [hautkreme] – krem
die Seife, -n [zajfe] – mydło
die Watte, -n [wate] – wata
die Windel, -n [wyndel] – pielucha
die Zahnpaste, -n [canpaste] – pasta do zębów

c) Arznei einnehmen [Arcnaj ajnnejmen] – przyjmowanie leku:

das Calcium einlösen [das kalcium ajnluzen] – rozpuścić wapno
den Saft trinken [dejn zaft trinken] – pić syrop
die Arznei schlucken [di arcnaj szluken] – połknąć lekarstwo
die Salbe einreiben [di zalbe ajnrajben] – wetrzeć maść
ein Pflaster auf die Wunde legen [ajn pflasta auf di wunde lejgen] – położyć plaster na ranę
lutschen [luczen] – ssać
Spray auf die Wunde sprühen [szpre auf di wunde szpryen] – pryskać spray na ranę

d) Anwendung und Dosierung [Anwendunk und dozirunk] – stosowanie i dozowanie:

anwenden [anwenden] – stosować
auf nüchternen Magen [auf nyśternen magen] – na pusty żołądek
sehr genau dosieren [zea genał doziren] – dawkować bardzo ściśle
einmal [ajnmal], zweimal [cwajmal], dreimal [drajmal] täglich [tegliś] – raz, dwa razy, trzy razy dziennie
nach dem Essen [nach dejm esn]/vor dem Essen [foa dejm esn] – po jedzeniu/przed jedzeniem
einen Teelöffel [ajnen telyfel]/einen Esslöffel [ajnen eslyfel] – łyżeczkę/łyżkę stołowa
einen, zwei, drei Tropfen [ajnen, zwaj, draj tropfen] – jedną, dwie, trzy krople

e) Eigenschaften der Medikamente [Ajgenszaften dea medikamente] – cechy leków:

wirksam [wirkzam] – skuteczny
wirkungslos [wirkungslos] – nieskuteczny
rezeptfrei [receptfraj] – bez recepty
rezeptpflichtig [receptpflyśtyś] – dostępny na receptę

f) Warnungen und Informationen [Warnungen und informationen] – ostrzeżenia i informacje:

Nach Einnahme keine Fahrzeuge oder Maschinen bedienen! [Nach ajnname kajne farcojge oda maszinen bedinen!]
Po zażyciu nie obsługiwać żadnych maszyn lub pojazdów!

Zu Risiken und Nebenwirkungen [Zu riziken unt nejbenwirkungen] lesen Sie die Packungsbeilage [lejzen zi di pakungsbajlage] oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker [oda fragen zi iren arct oda apotekea].
Aby poznać ryzyko i skutki uboczne przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania lub skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Für Kinder ab 3 Jahre und Erwachsene [Fua kindea ap draj jare unt erwaksene].
Dla dzieci od 3. roku życia i dorosłych.

2. Grammatik: Modalverben „können“, „müssen“ und wollen“. / Gramatyka: czasowniki modalne „können”, müssen” i „wollen“:

Znaczenie czasowników modalnych:

können

- umieć, potrafić  - Sie kann sehr gut Klavier spielen. – Ona potrafi bardo dobrze grać na pianinie.
- można (jako pozwolenie) – Du kannst dieses Medikament erst eine Stunde nach dem Essen nehmen. – To lekarstwo możesz zażyć dopiero jedną godzinę po jedzeniu.

müssen

- musieć - Sie müssen zum Arzt gehen. – Musi Pan/Pani iść do lekarza.
Ten lek musi Pan/Pani zażywać dwa razy dziennie.

wollen

- chcieć - Wollen Sie das Pflaster oder die Binde? – Chce Pan/Pani plaster czy bandaż?

Czasowniki modalne mogą występować w zdaniach samodzielnie lub z innym czasownikiem, który w formie bezokolicznika znajduje się zawsze na końcu zdania.

Poniżej odmiana czasowników „können”, „müssen” i „wollen” przez osoby. Czasowniki modalne w liczbie pojedynczej odmieniają się nieregularnie – nie występują Umlauty oraz 1. i 3. osoba mają taką samą formę – np.

ich kann oraz er/sie/es kann

W liczbie mnogiej czasowniki te odmieniają się regularnie.

  ich Du er, sie, es Wir ihr Sie, sie
können kann kannst kann Können könnt können
müssen muss Musset muss Müssen müsst müssen
wollen will Willst will Wollen wollt wollen
3. Gramatyka: Szyk wyrazów w zdaniu pytającym. /Grammatik: Die Wortfolge im Fragesatz.

W pytaniach rozstrzygających (tzn. takich, na które odpowiadamy „tak” lub „nie”) orzeczenie, tzn. czasownik znajduje się na pierwszym miejscu, natomiast podmiot, tzn. wykonawca czynności na drugim. Np.:

Haben (orzeczenie) Sie (podmiot) etwas gegen Fieber? – Czy ma Pan coś na gorączkę?
Ist (orzeczenie) diese Arznei (podmiot) rezeptfrei? – Czy ten lek jest na receptę?
Empfehlen (orzeczenie) Sie (podmiot) mir diese Tropfen? – Czy może mi Pan/Pani polecić te krople?


ZADANIE/Aufgabe:

1. Welche Medikamente helfen bei diesen Krankheiten? / Które leki pomagają przy tych chorobach?

1. die Erkältung

2. die Halsschmerzen

3. der Husten

4. die Verletzung

5. die Schlaflosigkeitdie Schlaftablette, der Sirup gegen Husten, Vitamin C, das Aspirin, der Verband, die Salbe, das Gurgelwasser

2. Wie nehmen wir diese Arzneimittel ein? / Jak przyjmujemy te leki?

1. das Pflaster

2. die Salbe

3. den Saft

4. die Arznei

5. Sprayauf die Wunde sprühen, einreiben, auf die Wunde legen, schlucken, trinken

3. Bilden Sie die Dialoge (A – Apotheker, K – Kunde)! / Proszę utworzyć dialogi zgodnie z kolejnością wypowiedzi (A – Aptekarz, K – Klient):

K: Ich habe Fieber und mein Hals tut mir weh. Haben Sie etwas dagegen?
A: Nehmen Sie bitte diese Tabletten gegen Halsschmerzen mit Wasser zweimal täglich.
A: Zehn Euro, bitte.
K: Bitte schön. Auf Wiedersehen!
K: Danke schön. Ich kaufe noch das Gurgelwasser. Wie viel kostet das alles?
A: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?

A: Ich kann Ihnen diese Tabletten und einen Sirup gegen Husten empfehlen.
A: Haben Sie ein Rezept?
K: Danke sehr. Dazu nehme ich noch Vitamin C.
A: Sie zahlen sechzehn Euro.
K: Nein, ich gehe erst morgen zum Arzt. Ich möchte etwas, was rezeptfrei ist.
K: Guten Morgen. Haben Sie ein Mittel gegen Erkältung?

4. Was passt nicht in die Reihe? Co nie pasuje do pozostałych słów?

Sie mir ein Rezept geben? (können)

Du

unbedingt zum Arzt gehen. (müssen)

Er

für sein Kind die Windel kaufen. ((wollen)

Ich

diese Salbe zweimal täglich einreiben. (müssen)

Sie den Kamillentee oder den Minztee? (wollen)

Ihr

mehr für eure Gesundheit sorgen. (müssen)

Sie

diese Arznei nicht schlucken. (können)test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token