LEKCJA 26
Uczucia

Wie fühlen Sie sich heute?

Na dwudziestej szóstej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa związanego z uczuciami i postawami
  • z gramatyki: o czasownikach zwrotnych
  • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: jak obchodzi się w Niemczech Święto Pracy
1. Czasowniki / Verben [werbn]:

sich fühlen [ziś fylen] - czuć się
sich treffen [ziś trefen] - spotykać się
sich befinden [ziś befinden] - znajdować się
sich freuen [ziś frojen] - cieszyć się
sich waschen [ziś waszen] - myć się
sich unterhalten [ziś unterhalten] - rozmawiać
sich lohnen [ziś lonen] - opłacać się
sich beeilen [ziś beajlen] - spieszyć się
sich setzen [ziś zecen] - siadać
sich legen [ziś lejgen] - kłaść się
sich interessieren [ziś inetersiren] - interesować się
sich entschuldigen [ziś entszuldige] - przepraszać, usprawiedliwiać się
sich beschäftigen [ziś beszeftigen] - zajmować się
sich verabschieden [ziś ferabsziden] - pożegnać się
sich kämmen [ziś kejmen] - czesać się
sich rasieren [ziś raziren] - golić się

2. Przymiotniki / Adjektive [adjektiwe]:

Za pomocą poniższych przymiotników można odpowiedzieć na pytanie o samopoczucie:

glücklich [glykliś] - szczęśliwy
traurig [trałriś] - smutny
wütend [wytend] - wściekły
zornig [corniś] - rozgniewany
ärgerlich [ergeliś] - zirytowany
sauer [sała] - zły
enttäuscht [enttojszt] - rozczarowany
schwach [szwach] - słabo
schlapp [szlap] - kiepsko
müde[myde] - zmęczony
erschöpft [erszepft] - wyczerpany
unwohl [unwol] - niedobrze
ausgezeichnet [ałsgecajśnet] - znakomicie
wunderbar [wundaba] - wspaniale
schläfrig [szlefrig] - senny, śpiący
krank [krank] - chory
übel [ybel] - źle
schlecht [szleśt] - źle
einsam [ajnzam] - samotny
ausgeschlafen [ałsgeszlafen] - wyspany
entspannt [entszpant] - zrelaksowany
angespannt [angeszpant] - spięty
gut gelaunt [gut gelałnt] - w dobrym humorze
ausgeruht [ałsgerut] - wypoczęty
trübsinnig [trybziniś] - przygnębiony
verzweifelt [fercfajfelt] - zrozpaczony
zufrieden [cufriden] - zadowolony
sicher [zisier] - bezpiecznie
unsicher [unzisier] - niepewnie

3. Gramatyka / Grammatik [gramatik] - Czasowniki zwrotne / Reflexivverben [refleksifwerben]:

Czasowniki zwrotne to czasowniki występujące z zaimkiem zwrotnym sich - się. Również w języku polskim znaleźć można wiele takich czasowników (myć się, ubierać się, interesować się). W języku polskim zaimek zwrotny ma jednak tę samą formę niezależnie od osoby (ja myję się, ty myjesz się, on myje się). W języku niemieckim natomiast zaimek sich odmienia się odpowiednio do osoby. Poniżej odmiana:

ich wasche mich - ja myję się
du wäschst dich
er/sie/es wäscht sich
wir waschen uns
ihr wascht euch
sie/Sie waschen sich
ich freue mich - ja cieszę się
du freust sich
er/sie/es freut sich
wir freuen uns
ihr freut euch
sie/Sie freuen sich

Ich wasche mich jeden Tag. - Myję się codziennie.
Freust du dich über das Geschenk? - Cieszysz się z prezentu?

Powyżej znajduje się odmiana zaimka zwrotnego w bierniku (Akkusativ). Zaimek zwrotny odmienia się również w celowniku (Dativ), w znaczeniu polskiego sobie.

Ich kämme mir das Haar. - Ja czeszę sobie włosy.
Du kämmst dir das Haar. - Ty czeszesz sobie włosy.
Er kämmt sich das Haar. - On czesze sobie włosy.
Wir kämmen uns das Haar. - My czeszemy sobie włosy.
Ihr kämmt euch das Haar. - Wy czeszecie sobie włosy.
Sie/sie kämmen sich das Haar. - Pani/Pan czesze sobie włosy.

Należy pamiętać, że odpowiednik czasownika zwrotnego w języku polskim nie zawsze jest czasownikiem zwrotnym w języku niemieckim i odwrotnie:

spielen - bawić się
lernen - uczyć się
sich erholen - wypoczywać
sich setzen - siadać

4. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]:

Tag der Arbeit in Deutschland

Sowie in Deutschland , als auch in vielen europäischen Ländern feiert man am 1. Mai den Tag der Arbeit. An diesem Feiertag ist man gesetzlich freigegeben und keiner muss in die Schule oder zur Arbeit gehen. Der Erste Mai erinnert an die Rechte der Arbeiter. Deswegen finden auch unterschiedliche Demonstrationen zu Ehre der Arbeiter statt. Je nach Region gibt es verschiedene Bräuche. Dazu gehört das Aufstellen eines Maibaums. Der Maibaum ist der geschmückte Baum, das Leben und Kraft symbolisiert.

Święto Pracy w Niemczech

Zarówno w Niemczech, jak i w wielu europejskich krajach świętuje się pierwszego maja Święto Pracy. W tym świątecznym dniu jest się ustawowo zwolnionym i nikt nie musi iść do szkoły lub pracy. Pierwszy Maja przypomina o prawach robotników. Dlatego odbywają się również różne demonstracje na cześć robotników. W zależności od regionu jest wiele obyczajów. Do nich należy stawianie drzewka majowego. Drzewko majowe to przyozdobione drzewko, które symbolizuje życie i siłę.


ZADANIA/Aufgaben:

1. Was passt nicht? Co nie pasuje?

a) übel - schlecht - wunderbar - krank

b) wütend - angespannt - sauer - zornig

c) glücklich - traurig - trübsinnig - einsam

d) erschöpft - gut gelaunt - schlapp - müde

2. Finden Sie zu den Adjektiven Antonyme. Proszę znaleźć antonimy do przymiotników.

a) unwohl

b) ausgeruht

c) zufrieden

d) sicher

3. Setzen Sie die reflexiven Verben richtig ein. Proszę zastosować prawidłowo czasowniki zwrotne.

Du (sich waschen)

die Hände.

Ich (sich interessieren)

für Kino.

Möchten Sie (sich legen)

auf das Bett

?

Wo (sich befinden)

Ihre Creme?

4. Setzen Sie die Reflexivpronomen im Akkusativ oder Dativ ein. Proszę zastosować zaimki zwrotne w bierniku lub celowniku.

Ich kämme

die Haare.

Setzen Sie

hier, bitte!

Du musst

beeilen.

Ich wasche

die Hände.test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token