LEKCJA 93
sylwester

Guten Rutsch ins neue Jahr

Na dziewięćdziesiątej trzeciej lekcji:

 • utrwalisz i poszerzysz znajomość słownictwa związanego ze Sylwestrem;
 • poznasz zdania podmiotowe;
 • dowiesz się, z jakim problemem borykają się niemieckie domy opieki.
1. Verben/Czasowniki [werben]:

an|stoßen auf + Akk [an/sztosen ałf] – wznieść toast za
sich freuen auf + Akk [zyś frojen ałf] – cieszyć się na
sich vor|bereiten für + Akk [zyś foa/berajten fyła] – przygotowywać się do

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

die Neujahrsvorsätze [nojjarsfoazece] – postanowienia noworoczne
der Knaller [knala] – petarda
der Böller [byla] – petarda
das Feuerwerk [fojawerk] – fajerwerki
die Silvesternacht [zylwestanaht] - noc sylwestrowa
die Party [parti] – impreza
der Sekt [zekt] – szampan
der Champagner [szampanią] – szampan
das Glas [glas] – kieliszek
der Anzug [ancuk] – garnitur
das Abendkleid [abentklajt] – suknia wieczorowa

3. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

ein Feuerwerk ab|brennen [ajn fojawerk ap|brenen] – puszczać fajerwerki
einen Vorsatz fassen [ajnen foazac fasn] – postanowić sobie
Einen guten Rutsch ins neue Jahr! [ajnen guten rutsz yns noje jar] – Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
einen Toast auf das neue Jahr aus|bringen [ajnen tost ałf das noje jar ałs|bryngen] – wznieść toast za Nowy Rok
Konzert besuchen [koncert bezuhen] – pójść na koncert
Silvesterball besuchen [zylwestabal bezuhen] – pójść na bal sylwestrowy
im Freundenkreis/Familienkreis feiern [ym frojndenkrajs/familjenkrajs fajern] – świętować w kręgu przyjaciół
zu zweit feiern [cu cwajt fajern] – świętować we dwoje
den Abend vor dem Fernseher verbringen [dejn abent foa dejm feanzeja feabringen] – spędzić wieczór przed telewizorem
prost! [prost] – na zdrowie (podczas picia alkoholu)
darauf lasst uns anstoßen! [darałf last uns ansztosn] – wznieśmy za to toast
Gäste ein|laden [geste ajn|laden] – zapraszać gości
Sekt in Gläser ein|gießen [zekt yn gleza ajn|gisen] – nalewać szampana do kieliszków
den Tisch festlich decken [dejn tysz festlyś deken] – uroczyście nakryć do stołu
Essen vor|bereiten [esen foa|berajten] – przygotowywać jedzenie
Partyeinkäufe machen [partajnkojfe mahn] – robić zakupy na imprezę

4. Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Zdania podmiotowe to zdania, które pełnią funkcję podmiotu zdania głównego. Odpowiadają na pytania wer? was? (kto? co?). Zdania te często zaczynają się od wer lub was lub od spójnika, np. ob (czy), dass (że), wann (kiedy), warum (dlaczego).

(1) Wer krank ist, muss zum Arzt gehen. - Kto jest chory, musi iść do lekarza.
(1) Was ich vorbereiten soll, weiß ich noch nicht. – Co mam przygotować, jeszcze nie wiem.
(2) Es ist nicht klar, ob er kommt. – Nie jest jasne, czy on przyjdzie.
(2) Es freut uns sehr, dass du kommst. – Bardzo nas cieszy, że przyjdziesz.

W zdaniach podmiotowych występuje szyk końcowy. Jeśli zdanie podmiotowe występuje przed zdaniem głównym, to zdanie główne zaczyna się od czasownika (1). Jeśli zdanie główne występuje przed zdaniem podmiotowym, w zdaniu głównym stosujemy szyk prosty (2).

5. Landeskunde/Krajoznawstwo [landeskunde]:

In den deutschen Pflegeheimen fehlt es an Personal. Laut dem Pflege-Thermometer 2018, das von dem Institut für angewandte Pflegeforschung veröffentlicht wurde, gibt es in den deutschen Pflegeheimen ungefähr 17 Tausend freie Stellen. Dieser Mangel ist einerseits auf die immer wachsende Zahl der Hilfe brauchenden Personen (alternde Gesellschaft) und andererseits auf die ungenügende Zahl des medizinischen Personals zurückzuführen. Viele Leiter der Pflegeheime machen auch auf das Problem der sinkenden Qualifikationen der Bewerber aufmerksam und betonen die Notwendigkeit der anschneidenden Reformen, vor allem die Vergrößerung der Ausgaben für die Schulung des medizinischen Personals.

W niemieckich domach opieki brakuje personelu. Zgodnie z raportem Termometr opieki 2018 opublikowanym przez Instytut Badań nad Opieką w niemieckich domach opieki jest około 17 tysięcy wolnych stanowisk. Ten brak wynika z jednej strony z rosnącej liczby osób potrzebujących opieki (starzejące się społeczeństwo), z drugiej strony z niewystarczającej ilości personelu medycznego. Wielu kierowników domówi opieki zwraca uwagę na problem obniżających się kwalifikacji kandydatów i podkreśla konieczność radykalnych reform, przede wszystkim zwiększenia wydatków na szkolenie personelu medycznego.

Więcej informacji: Niemieckie domy opieki

ZADANIA / Aufgaben:

1. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
ein Feuerwerk ausbringen
einen Vorsatz ins neue Jahr!
einen guten Rutsch decken
einen Toast eingießen
Sekt in Gläser abbrennen
den Tisch festlich fassen

2. Was ist auf den Bildern zu sehen? / Co widać na zdjęciach?

3. Ergänzen Sie den Text mit den angegebenen Wörtern. / Proszę uzupełnić tekst podanymi słowami.

zweit, ziehen, verbringen, Fernseher, laden, Freundeskreis

Menschen a) …………….. Silvesterabend sehr unterschiedlich. Manche feiern zu b)…………….., andere in Familien- oder c) ………………. . Viele d)…………… sich elegant an und besuchen einen Silvesterball. Manche gehen ins Konzert. Viele Menschen bleiben zu Hause und e) ……………… Gäste ein. Es gibt aber auch viele Personen, die diesen Abend ruhig vor dem f) ……………… verbringen.
4. Bilden Sie die Sätze aus den angegebenen Wörtern. / Proszę zbudować zdania z podanych słów.
 1. zu der Party - Es - ob - kommt - er - fraglich - ist
 2. weiß - ich - Wann - nicht - komme - ich - nach Hause
 3. uns - Dass - sehr - du - uns - freut - besuchst
 4. Es - warum - klar - zu Hause - geblieben - er - ist - nicht - ist
 5. in Deutschland - Wer - lernen - wohnt - deutsche Sprache - soll
 6. morgen - fraglich - Ob - ist - gut - ist - das Wetter

5. Übersetzen Sie ins Deutsche. / Proszę przetłumaczyć na język niemiecki.
 1. Ktoś, kto nie ma pracy, jest bezrobotny.
 2. Nie jest pewne, kiedy zaczyna się impreza.
 3. To, że jesteś zdrowy, bardzo nas cieszy.
 4. Czy ktoś przyjdzie, nie jest jasne.

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token