Nawet 150 EURO NETTO premii za pracę w wakacje”
- regulamin premii wakacyjnej ProSenior

 

§ 1. Przedmiot regulaminu

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad przyznawania oraz wypłacania dodatku (premii) do wynagrodzenia w wysokości 100 euro netto lub 150 euro netto, który przysługiwać może osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia obejmującej świadczenie czynności opiekuńczych, zawartej z jednym z niżej wymienionych podmiotów, tj.:
1.1. Prosenior Sp. z o.o., ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa NIP: 611 272 30 95

1.2. Senior Home Sp. z o.o., ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa NIP: 522 300 34 98 .

2. Dodatek do wynagrodzenia przyznany może zostać tylko po spełnieniu warunków określonych w regulaminie oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy zlecenia, którego zapisy zgodne są z niniejszym dokumentem.

§ 2. Osoby uprawnione do udziału w akcji

3. Do udziału w akcji uprawnione są wszystkie osoby, które na podstawie umowy lub umów zleceń świadczyć będą czynności opiekuńcze na rzecz jednego z podmiotów wymienionych w § 1. pkt. 1 niniejszego regulaminu w okresie od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 września 2019 roku przez okres nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych w odniesieniu do premii 100 euro netto oraz nie krótszy niż 50 dni kalendarzowych w odniesieniu do premii 150 euro netto;

4. Premie nie łączą się. Jedna osoba uzyskać może tylko jedną premię, w wysokości 100 lub 150 euro netto, w zależności od liczby dni, przez które świadczone są ww. usługi;

5. Do udziału w akcji uprawnione są zarówno te osoby, które we wcześniejszych okresach współpracowały z jedną z wymienionych spółek, jak i osoby, które nigdy wcześniej nie świadczyły pracy na ich rzecz.

6. Praca świadczona przez wskazane okresy (tj. 30 lub 50 dni) może mie charakter nieprzerwany tzn. być świadczona bez przerw w zatrudnieniu lub obejmować krótsze okresy świadczenia czynności opiekuńczych, o ile po zsumowaniu dni pracy łącznie osiągną one liczbę równą lub wyższą 30 lub 50 dniom.

7. Jeśli osoba uczestnicząca w akcji, bez względu na powód, nie będzie świadczyła czynności opiekuńczych przez okres co najmniej 30 dni we wskazanym przedziale czasowym, żadna ze wskazanych spółek nie przewiduje wypłaty jakiejkolwiek części premii, odpowiadającej proporcjonalnie długości przepracowanego okresu.

§ 3. Sposób i termin wypłacenia dodatku

1. Dodatek (premia) w wysokości 100 euro netto lub 150 euro netto zostanie wypłacony łącznie z należnym wynagrodzeniem wynikającym z głównej umowy zlecenia, w pierwszym ustalonym  w niej terminie płatności po spełnieniu warunków otrzymania dodatku;

2. Dodatek wypłacony zostanie w sposób przewidziany w głównej umowie zlecenia.Formularz kontaktowy

Wypełnij. Wyślij. Oddzwonimy!
Zgoda rekrutacyjna:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) dla celów obecnie prowadzonych rekrutacji. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w rekrutacjach oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Więcej informacji co do warunków wyrażenia zgody znajduje się pod linkiem regulamin


2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) dla celów prowadzonych w przyszłości rekrutacji. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w przyszłych rekrutacjach oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Więcej informacji co do warunków wyrażenia zgody znajduje się pod linkiem regulamin .


Zgoda marketingowa:

1) Wyrażam zgodę na używanie przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

2) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) na wskazany przez mnie adres e-mail informacji handlowej rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Press Esc to close