LEKCJA 31
Święta

Wer bringt die Geschenke?

Na trzydziestej pierwszej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa i przydatnych zwrotów związanych z Bożym Narodzeniem,
  • z gramatyki: dowiesz się, czym są spójniki wieloczłonowe,
  • dowiesz się, kto przynosi prezenty w tradycji niemieckiej.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

feiern [fajean] - świętować
schmücken [szmykn] - przyozdabiać
sich vorbereiten auf [foberajt ziś auf] - przygotowywać się na
glauben [glaubn] - wierzyć
stammen [sztamn] - pochodzić
bezeichnen [becajśnen] - oznaczać
zuschreiben [cuszrajbn] - przypisywać
sich verhalten [feahaltn ziś] - zachowywać się

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

der Weihnachtsbaum [wajnahtsbaum] - choinka
der Schmuck [szmuk] - ozdoba
das Weihnachtslied [wajnahtslid] - kolęda
das Weihnachten [wajnahtn] - Boże Narodzenie
der Sack [zak] - worek
das Christkind [kristkynt] - Dzieciątko Jezus
das Gebiet [gebit] - obszar, region
der Bart [bart] - broda
die Zipfelmütze [cypfelmytce] - wełniana czapka z długim zwisającym rogiem
die Vermutung [feamutung] - przypuszczenie
das Schenken [szenkn] - obdarowywanie
der Namenstag [namenstag] - imieniny
der Verwandte [feawandte] - krewny
der Bekannte [bekante] - znajomy
die Wirklichkeit [wijakliśkajt] - rzeczywistość
die Stimmung [sztimung] - nastrój
die Rute [rute] - rózga

3. Inne / andere [andere]:

brav [braw]- grzeczny
es gibt [es gypt]- istnieje
bekannt [bekant]- znany
eindeutig [ajndojtiś]- jednoznaczny
das reicht [das rajśt]- wystarczy
eigentlich [ajgentliś]- właściwie
auf diese Art und Weise [auf dize art unt wajze]- w ten sposób

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi / Die Sätze mit mehrteiligen Konjunktionen

Zarówno w języku niemieckim jak i polskim możemy się spotkać ze spójnikami wieloczłonowymi. Zalicza się do nich spójniki służące wyliczaniu czegoś lub wyrażające alternatywę:

sowohl ... als auch (zarówno jak ... i)
nicht nur ..., sondern auch (nie tylko ..., lecz także)
entweder ... oder (albo ... albo)
einerseits ..., andererseits (z jednej strony ..., z drugiej strony)
zwar ..., aber (wprawdzie ..., ale)
weder ... noch (ani ... ani)

Przykłady zdań ze spójnikami wieloczłonowymi w zdaniach prostych:

Der Weihnachtsmann bringt entweder Geschenke oder eine Rute.
Zum Weihnachten schmückt man nicht nur den Weihnachtsbaum sondern auch die Häuser.

Zdania złożone w połączeniu ze spójnikami wieloczłonowymi będą budować zdania współrzędne. Podmiot w drugim zdaniu będzie stał bezpośrednio po spójniku (oder, aber) albo po orzeczeniu (noch, anderseits).

Entweder bereiten wir Kartoffelsalat vor oder wir essen Sauerkraut.
Der Winter ist zwar schön, aber es ist zu kalt für mich.
Ich möchte einerseits in die Kirche gehen, anderseits will ich zu Hause bleiben.
Wir schmücken weder den Weihnachtsbaum noch singen wir Weihnachtslieder.

Uwaga!
Spójnik wieloczłonowy weder... noch wyraża przeczenie. Przy tłumaczeniu takich zdań na język polski nie można zapomnieć o słownie nie.

5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]:

Wer bringt die Geschenke?

Brave Kinder bekommen die Geschenke jedes Jahr. Sie glauben, dass je sie bessere Taten machen werden, desto schönere Geschenke sie von Nikolaus bekommen. Aber Moment mal. Macht das nicht der Weihnachtsmann? Oder vielleicht das Christkind? Sowohl Weihnachtsmann als auch Nikolaus haben rote Kleider, ist das vielleicht die gleiche Person? Wer bringt denn die Geschenke?
Der Weihnachtsmann stammt von protestantisch geprägten Regionen, also in diesen Gebieten wurde diese Person, die Geschenke bringt, als Weihnachtsmann bezeichnet. Er ist wie Santa Claus aus den USA in rot-weiß gehalten und hat einen Bart und Zipfelmütze.
Es gibt viele Vermutungen, woher der Nikolaus kommt. Es existiert eine Theorie, dass er aus der Türkei war. Das ist aber falsch, weil er aus Teil des Römischen Reiches stammt und wurde zwischen 270 und 286 n. Chr. Geboren. In dieser Zeit gab es keine Türken. Das ist eben eine reale Person, deren Funktion des Schenkens zugeschrieben wurde, weil er aus der Großzügigkeit bekannt wurde. Am 6. Dezember, am Namenstag Nikolaus gibt man aus diesem Grund den Bekannten und Verwandten die Geschenke.
Man kann nicht eindeutig auswerten, von wem brave Kinder Geschenke bekommen. Die Wirklichkeit ist aber, dass die sich gut verhalten, weil sie glauben, dass entweder der Nikolaus oder der Weihnachtsmann kommt und das reicht eigentlich. Auf diese Art und Weise gibt man den Geschenken eine spezielle Funktion und schafft eine magische, festliche Stimmung und dies ist hier die wichtigste Sache.


Kto przynosi prezenty?

Grzeczne dzieci dostają prezenty każdego roku. Wierzą, że im lepsze uczynki będą robić, tym dostaną piękniejsze prezenty od Świętego Mikołaja. Ale moment. Nie robi tego Mikołaj? A może Dzieciątko Jezus? Zarówno Święty Mikołaj jak i Mikołaj mają czerwone ubranie i długą brodę - może to ta sama osoba? Kto przynosi prezenty?
Mikołaj pochodzi z regionów protestanckich, a więc osobę, która przynosi prezenty będziemy określać tam jako Mikołaja. Jak Santa Claus z USA jest ubrany na biało-czerwono, ma brodę i czapkę z długim zwisającym rogiem.
Jest dużo przypuszczeń, skąd pochodzi Święty Mikołaj. Istnieje teoria, że pochodził on z Turcji. Jest to niestety błąd, ponieważ pochodzi on z części Cesarstwa Rzymskiego i urodził się pomiędzy 270 i 286 r. n. e - w tym czasie nie było jeszcze Turków. Święty Mikołaj jest postacią prawdziwą, której została przypisania funkcja obdarowywania, ponieważ był on słynny ze swojej szczodrości. 6. grudnia w imieniny Mikołaja daje się z tego powodu znajomym i krewnym prezenty.
Nie można jednoznacznie określić, od kogo grzeczne dzieci dostają prezenty. Prawdą jednak jest, że dobrze się zachowują, ponieważ przyjdzie Święty Mikołaj albo Mikołaj i to właściwie wystarcza. W ten sposób przypisuje się prezentom specjalną funkcję i tworzy magiczny, świąteczny nastrój, a to spełnia tutaj najważniejszą kwestię.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Richtig oder falsch? Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. / Prawda czy fałsz? Proszę odpowiedzieć na następujące pytania do tekstu.
a) Der Nikolaus kommt aus der Türkei.R/F
b) Der Nikolaus und der Weihnachtsmann sind nicht die gleichen Personen.R/F
c) Der Weihnachtsmann hat einen Bart und eine Zipfelmütze.R/F
d) Der Weihnachtsmann gibt keine Geschenke, nur der Nikolaus.R/F
e) Die Kinder verhalten sich gut, weil sie Geschenke bekommen wollen.R/F
2. Schreiben Sie die Verben den Substantiven zu. / Proszę dopisać czasowniki do rzeczowników.

singen – schmücken – tragen – stehen – vorbereiten

a) der Weihnachtsbaum
b) sich auf Weihnachten
c) Weihnachtslieder
d) einen Sack
e) unter dem Weihnachtsbaum
3. Verbinden Sie die Sätze. / Proszę połączyć zdania.
Ich mag den Sommer. Ich träume von baldigen Weihnachten (einerseits ... andererseits).

Draußen ist es kalt. Ich gehe spazieren (zwar ... aber).
Ich gehe am Abend nicht in die Kirche. Ich gehe in der Nacht nicht in die Kirche (weder... noch).
Zum Heiligabend isst man kein Schweinefleisch. Zum Weihnachten isst man kein Rindfleisch (nicht nur ... sondern auch).

Ich werde mit den Freunden Weihnachten verbringen. Ich werde mit der Familie Weihnachten verbringen (sowohl … als auch).
test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token