LEKCJA 37
przyjęcie

Was hast du am Wochenende gemacht?

Na trzydziestej siódmej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa związanego z przygotowaniem przyjęcia,
  • z gramatyki: stosować czasowniki modalne w czasie przeszłym,
  • śpiewać „Sto lat” po niemiecku.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

erwarten [eawartn] - oczekiwać
denken an [denkn an] - myśleć o
vorbereiten [voaberajtn] - przygotowywać
einladen [ajnladn] - zapraszać
sich entscheiden [ziś entszajdn] - decydować się
aufräumen [aufrojmn] - sprzątać
sich entspannen [ziś entszpann] - rozluźniać się
zählen auf [cejln auf] - liczyć na
sich lohnen [ziś lonn] - opłacać się

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

das Wochenende [wochenende] - weekend
die Hoffnung [hofnung] - nadzieja
die Ungeduld [ungedult] - niecierpliwość
der Anfang [anfang] - początek
der Geburtstag [gebuatstak] - urodziny
die Einkäufe [einkojfe] - zakupy
die Torte [torte] - tort
das Geschenk [geszenk] - prezent
die Vorbereitung [foaberajtunk] - przygotowanie
der Spaß [szpas] - przyjemność

3. Inne / andere [andere]:

normalerweise [normalawajze] - zwykle
nichts [nyśts] - nic
zwar [cfa] - wprawdzie
angenehm [angenejm] - przyjemnie
trotzdem [trotzdejm] - mimo to

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]: Vergangenheitsformen der Modalverben / Czasy przeszłe czasowników modalnych

Czasowniki modalne (müssen, wollen, können, dürfen, sollen, mögen) tworzą czas przeszły Imperfekt tak jak czasowniki słabe:

temat czasownika + -te + końcówka odpowiadająca osobie

müssenkӧnnenwollensollendürfenmӧgen
ichmusstekonntewolltesolltedurftemochte
dumusstestkonntestwolltestsolltestdurftestmochtest
er, sie, esmusstekonntewolltesolltedurftemochte
wirmusstenkonntenwolltensolltendurftenmochten
ihrmusstetkonntetwolltetsolltetdurftetmochtet
sie, Siemusstenkonntenwolltensolltendurftenmochten

Uwaga!
• 1 i 3 os. liczby pojedynczej jest taka sama,
• czasowniki modalne odmieniają się jak czasowniki słabe, zawsze bez przegłosu.

5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]: Das Wochenende

Das Wochenende - das ist die schönste Zeit in der Woche. Ich erwarte diese Zeit mit Freunde, Hoffnung und Ungeduld. Der Freitagabend ist schon der beste Anfang, weil ich normalerweise in der Arbeit bis 16:00 Uhr bin, komme nach Hause zurück und muss an nichts mehr denken. Dieses Wochenende war aber etwas anders, weil ich am Sonntag Geburtstag hatte und musste viele Sachen vorbereiten. Ich wollte zuerst meine Gäste ins Restaurant einladen, aber ich habe am Ende mich auf eine kleine Party zu Hause entschieden. Ich durfte aber nicht alle einladen, weil meine Wohnung sehr klein ist. Am Samstag musste ich zuerst Einkäufe machen, dann meine Wohnung aufräumen und am Abend Torte backen und das Essen für nächsten Tag vorbereiten. Am Sonntag konnte ich mich etwas entspannen, weil alles schon vorbereitet war und ich konnte auf meine Gäste warten. Zwar wollte ich keine Geschenke, aber ja, ich kann immer auf meine Freunde zählen. Als sie gekommen sind, haben sie mir gesungen:

Zum Geburtstag viel Glück,
zum Geburtstag viel Glück,
Zum Geburtstag Alles Gute,
Zum Geburtstag viel Glück!

Wir haben einen angenehmen Abend zusammen verbracht, es war sehr nett und zwar hatte ich viel Arbeit mit Vorbereitung vor der Party, trotzdem hat es sich gelohnt, weil ich viel Spaß gehabt habe.

Weekend to najpiękniejszy czas w tygodniu. Czekam na ten czas ze znajomymi, nadzieją i niecierpliwością. Piątkowy wieczór jest najlepszym początkiem, ponieważ zazwyczaj jestem w pracy do 16:00, wracam do domu i nie muszę już o niczym myśleć. Ten weekend był jednak trochę inny, ponieważ w niedzielę miałam urodziny i musiałam przygotować dużo rzeczy. Najpierw chciałam zaprosić moich gości do restauracji ale ostatecznie zdecydowałam się na małe przyjęcie w domu. Nie mogłam jednak zaprosić wszystkich, ponieważ moje mieszkanie jest bardzo małe. W sobotę musiałam najpierw zrobić zakupy, później posprzątać moje mieszkanie i wieczorem upiec tort i przygotować jedzenie na przyszły dzień. W niedziele mogłam sobie trochę odpocząć, ponieważ wszystko było już przygotowane mogłam czekać na moich gości. Wprawdzie nie chciałam żadnych prezentów ale zawsze mogę liczyć na moich przyjaciół. Kiedy przyszli, zaśpiewali mi:

Na urodziny dużo szczęścia,
na urodziny dużo szczęścia,
Na urodziny wszystkiego najlepszego,
Na urodziny dużo szczęścia!

Spędziliśmy razem bardzo miły wieczór, było bardzo miło i w prawdzie miałam dużo pracy z przygotowaniem przyjęcia, mimo to opłacało się, ponieważ miałam dużo zabawy.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Was passt hier? Ordnen Sie zu. / Co tu pasuje? Proszę przyporządkować.
A) Ich ... viele Sachen vorberieten.
a) musste
b) müsste
c) musstest


B) Man ... im Deutschunterricht aufmerksam zuhӧren.
a) sollte
b) solltet
c) solltest


C) Er ... nur bis 22:00 auf der Party bleiben.
a) dürfte
b) dürftet
c) durfte


D) Wir ... nichts sehen.
a) kӧnnten
b) kӧnntet
c) konnten

2. Ergӓnzen Sie bitte Text des Liedes. / Proszę uzupełnić tekst piosenki.
Zum Geburtstag viel ...,
Zum Geburtstag viel Glück,
Zum Geburtstag ...,
... Geburtstag viel Glück!3. Lassen Sie die Verben den Substantive zu. / Proszę dopasować czasowniki do rzeczowników.
Spaβeinladen
auf Wochenendezӓhlen
Gӓstemachen
Tortehaben
Einkӓufebacken
auf Freundewarten
test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token