LEKCJA 42
szkoła

Wie sieht die deutsche Schule aus?

Na czterdziestej drugiej lekcji nauczysz się:

 • słownictwa związanego z różnymi typami szkół,
 • z gramatyki: jak tworzyć rzeczowniki złożone,
 • dowiesz się jak wygląda system kształcenia w Niemczech.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

dauern [dauean] - trwać
erweitern [eawajtean] - rozszerzać
bestehen [besztejn] - zdawać
vertiefen [featifn] - pogłębiać
vorbereiten [foaberajtn] - przygotowywać
betragen [betragn] - wynosić, opiewać
folgen [folgn] - iść za czymś, następować
abschließen [apszlisn] - kończyć
sich kümmern [ziś kymean] - troszczyć się

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

die Allgemeinbildung [algemajnbyldunk] - wykształcenie ogólne
die Grundschule [grundszule] - szkoła podstawowa
der Schultyp [szultyp] - rodzaj szkoły
das Abitur [abitua] - matura
die Technische Fachhochschule [technysze fachhochszule] - technikum
die Berufsschule [berufsszule] - szkoła zawodowa
die Schulpflicht [szulpflyśt] - obowiązek szkolny
die Leistung [lajstunk] - osiągnięcie
der Abschluss [abszlus] - ukończenie
die Hauptschule [hauptszule] - szkoła główna
die Realschule [realszule] - szkoła realna
das Gymnasium [gymnazjum] - w Niemczech odpowiednik polskiego liceum
die Gesamtschule [gezamtszule] - zespół szkół
die Fachschule [fachhochszule] - studium
die Hochschule [hochszule] - szkoła wyższa
der Lebensweg [lejbensweeg] - ścieżka życiowa

3. Inne / Andere [andere]:

zwischen [cwyszn] - pomiędzy
allgemeinbildend [algemeinbyldend] - kształcący ogólnie
zugleich [cuglajś] - równocześnie
je nach [je nah] - w zależności od czegoś
beziehungsweise [bezijungswajze] - lub też
falls [fals] - jeżeli
dank [dank] - dzięki
es lohnt sich [es lont ziś] - opłaca się

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Rzeczowniki złożone / Komposita

Cechą charakterystyczną dla języka niemieckiego jest tworzenie rzeczowników złożonych. Rzeczowniki złożone składają się z dwóch, a czasem nawet więcej części. Należy pamiętać o fakcie, że ostatni człon jest zawsze rzeczownikiem i od niego zależy rodzaj gramatyczny całego złożenia.

hoch (wysoki) + die Schule (szkoła) = die Hochschule (szkoła wyższa)
der Grund (podstawa) + die Schule (szkoła) = die Grundschule (szkoła podstawowa)
das Fach (dziedzina) + die Schule (szkoła) = die Fachschule (studium)

5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]:

Wie sieht die deutsche Schule aus?

In Polen müssen alle Kinder 6 Jahre die Grundschule besuchen, dann gehen sie für 3 Jahre auf das Gymnasium und danach können sie zwischen den folgenden Schultypen wählen:

 • Lyzeum – die allgemeinbildende Schule, die drei Jahre dauert und an dem man nach einer erfolgreichen Abschlussprüfung das Abitur erhält.
 • Technische Fachhochschule – diese dauert vier Jahre und soll die Allgemeinbildung erweitern und zugleich den Beruf lehren. Nach vier Jahren hat man eine abgeschlossene Berufsausbildung, aber man kann auch das Abitur am Ende machen.
 • Berufsschule – die Berufsschule dauert zwei Jahre und soll sowohl die Allgemeinbildung vertiefen als auch auf das praktische und berufliche Leben vorbereiten.
 • Das deutsche Schulsystem sieht aber anders aus. Die allgemeine Schulpflicht beträgt je nach Bundesland 9-10 Jahre. Die Grundschule dauert nur vier Jahre und wird von Kindern besucht, die sechs Jahre alt sind. Danach entscheiden die Leistungen der Kinder, welche Schule sie als nächstes besuchen werden. Nach dem Grundschulabschluss kann man die Hauptschule (5-6 Jahre), oder die Realschule (6 Jahre), das Gymnasium (8-9 Jahre) oder die Gesamtschule besuchen. Auf die Schule folgt eine dreijährige Berufsausbildung, falls keine weiterführende Fach- oder Hochschule besucht wird. Auf dem Gymnasium ist die Schulzeit am längsten, weil man diese Schule mit dem Abitur abschließt. Wenn jemand das Abitur hat, kann er sich um einen Platz an einer Universität bewerben.

  Sowohl in Polen als aus in Deutschland spielt die Ausbildung eine große Rolle auf unserem Lebensweg und dank guter Leistungen in der Schule kann man in der Zukunft eine große Karriere machen. Zwar kostet dies viel Arbeit aber es lohnt sich in die eigene Zukunft zu investieren.


  Jak wygląda niemiecka szkoła?

  W Polsce wszystkie dzieci muszą uczęszczać 6 lat do szkoły podstawowej, później idą na 3 lata do gimnazjum, a następnie mogą wybrać pomiędzy następującymi rodzajami szkół:

 • Liceum – szkoła ogólnokształcąca, która trwa 3 lata i na koniec szkoły zdaje się na koniec maturę.
 • Technikum – które trwa 4 lata, powinno poszerzyć wiedzę ogólną i w tym samym czasie nauczyć zawodu. Po 4 latach nauki ma się wykształcenie zawodowe, ale można też zdawać maturę.
 • Szkoła zawodowa – szkoła zawodowa trwa 2 lata i powinna pogłębić wiedzę ogólną, a także przygotować praktycznie do życia zawodowego.
 • Niemiecki system szkolny wygląda jednak inaczej. Obowiązek szkolny dotyczy w zależności od bundeslandu 9-10 lat. Szkoła podstawowa trwa tylko 4 lata i chodzą do niej wszystkie dzieci, które ukończyły 6 lat. Później decydują wyniki dzieci, do której szkoły dalej pójdą. Po ukończeniu szkoły podstawowej idzie się do szkoły głównej (8-9 lat), lub też szkoły realnej (6 lat), gimnazjum (8-9 lat) albo zespołu szkół. Po szkole następuje na ogół 3 lata kształcenia zawodowego, jeśli nie uczęszcza się dalej do studium bądź na uniwersytet. W gimnazjum czas szkolny trwa najdłużej, dlatego że kończy się je maturą. Jeśli ktoś ma maturę, może ubiegać się o miejsce na uczelni.

  Zarówno w Polsce jak i w Niemczech wykształcenie odgrywa bardzo ważną rolę na naszej ścieżce życia. Dzięki dobrym wynikom w szkole można zrobić dużą karierę w przyszłości. Wprawdzie kosztuje to dużo pracy, ale opłaca się zatroszczyć o własną przyszłość.


  ZADANIA / Aufgaben:

  1. Wie sieht das Schulsystem in Polen im Vergleich zu dem in Deutschland aus? Ergänzen Sie die Grafik. / Jak wygląda system szkolny w Polsce a jak w Niemczech? Proszę uzupełnić grafikę.

  POLEN

  \
  /
  ---
  ---
  /
  \

  DEUTSCHLAND

  /\
  ---
  \
  /
  \X
  ---
  2. Bilden Sie bitte die Nomenform und schreiben Sie bitte die Bedeutungen dazu. / Proszę zbudować rzeczowniki i dopisać ich znaczenia.
  a) früh + das Stück =


  b) alt + die Stadt =


  c) unter + der Arm =


  d) das Auto + die Bahn =


  e) das Auto + die Bahn + aus + die Fahrt =


  f) die Orangen + der Saft =


  g) die Kinder + das Zimmer =


  h) nach + der Name =


  i) weiß + das Brot =


  j) neben + die Rolle =


  test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
  Niepoprawny token