LEKCJA 55
choroba

Da ich krank bin, bleibe ich im Bett

Na pięćdziesiątej piątej lekcji:

  • poznasz słownictwo związane z przeżywaniem różnych emocji,
  • dowiesz się, czym różnią się od siebie słowa denn, weil i da,
  • dowiesz się, jak w języku niemieckim przejawia się równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
1. Verben / Czasowniki [werbn]:

A – Akkusativ, D - Dativ
sich streiten mit +D [zyś sztrajtn myt] – kłócić się z
sich freuen über/auf +A [zyś frojn yba/ałf] – cieszyć się
lachen über +A [lahn yba] – śmiać się z
lächeln [leśeln] – uśmiechać się
sich verlieben in +A [zyś fealibn yn] – zakochać się w
lieben [libn] – kochać
leiden unter +D [lajdn unta] – cierpieć z powodu
sich auf|regen über +A [zyś ałf|rejgn yba] – denerwować się czymś
sich ärgern über +A [zyś ergern yba] – złościć się na coś
weinen [wajnen] – płakać
beneiden [benajdn] – zazdrościć
vermissen [veamisn] – tęsknić

2. Adjektive / Przymiotniki [adjektiwe]:

traurig über +A [trałryś yba] – smutny z powodu
ängstlich [engstlyś] – strachliwy
ruhig [ruiś] – spokojny
wütend auf +A [wytend ałf] – zły na
eifersüchtig auf +A [ajfazyśtyś ałf] – zazdrosny o
neidisch auf +A [najdysz ałf] – zazdrosny
verzweifelt [feacwajfelt] – zrozpaczony
enttäuscht von +D [enttojszt fon] – rozczarowany czymś
befreundet mit +D [befrojndet myt] – zaprzyjaźniony z
begeistert von +D [begajstert fon] – zachwycony czymś
zufrieden mit +D [cufridn myt] – zadowolony z czegoś
ehrlich [erlyś] – szczery
besorgt [bezorkt] – zatroskany
ernst [ernst] – poważny
erschöpft [erszypft] – wycieńczony
erstaunt [erształnt] – zdziwiony
gleichgültig [glajśgyltyś] – obojętny
glücklich [glyklyś] – szczęśliwy
unglücklich [unglyklyś] – nieszczęśliwy
selbstbewusst [zelbstbewust] – pewny siebie
stolz auf +A [sztolc ałf] – dumny z
fröhlich [frylyś] - wesoły
irritiert [iritiert] – poirytowany
einsam [ajnzam] – samotny

3. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

Gefühle aus|drücken [gefyle ałs|drykn] – wyrażać uczucia
Gefühle zeigen [gefyle cajgn] – okazywać uczucia
gute/schlechte Laune haben [gute/szleśte lałne habn] – mieć dobry/zły humor
gut/schlecht gelaunt sein [gut/szleśt gelałnt zajn] – być w dobrym/złym humorze
in guter/schlechter Stimmung sein [yn guta/szleśta sztymunk zajn] – być w dobrym/ złym nastroju
Es ist mir peinlich [es yst mija pajnlyś] – jest mi głupio/wstyd
Angst haben vor +D [ankst habn fon] – bać się czegoś
Es tut mir leid [es tut mija lajt] – przykro mi
Ich mache mir Sorgen [yś mahe mija zorgn] – martwię się

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

W języku niemieckim istnieją trzy odpowiedniki słowa ponieważ: weil, da i denn. Różnią się one położeniem w zdaniu. Da występuje zazwyczaj na początku zdania, a weil i denn głównie w środku. Bardzo ważną kwestią jest położenie czasownika w zdaniu z da, weil lub denn. Ilustrują to poniższe przykłady.

Da ich krank bin, bleibe ich im Bett.
Ich bleibe im Bett, weil ich krank bin.
Ich bleibe im Bett, denn ich bin krank.

Jak widać na powyższych przykładach czasownik po da i weil stoi na końcu zdania. Po denn czasownik stoi na zwykłym, drugim miejscu w zdaniu. Warto zwrócić też uwagę na nietypowy szyk w zdaniu z da: drugi czasownik stoi bezpośrednio po pierwszym i jest od niego oddzielony jedynie przecinkiem.

5. Landeskunde / Krajoznawstwo [landeskunde]:

Sprachliche Gleichberechtigung
Gleichberechtigung der Freuen und Männer ist in Deutschland eine sehr wichtige Frage. Die Deutschen passen sehr darauf, dass die sprachlichen Formulierungen keine Person ausgrenzen. Deswegen benutzt man oft geschlechtneutrale Personenbezeichnungen oder verzichtet man auf die Personenbezeichnungen. Eine sehr häufige Lösung sind auch die Paarformulierungen, wie z. B. Schüler und Schülerinnen. Weibliche und männliche Formen können auch zusammen aufgeschrieben werden: Schüler/innen oder SchülerInnen.

Językowe równouprawnienie
Równouprawnienie płci jest w Niemczech bardzo istotną kwestią. Niemcy zwracają dużą uwagę na to, aby nikt nie był wykluczany za pomocą sformułowań językowych. Z tego powodu często używa się form osobowych, które nie określają płci albo zupełnie rezygnuje się w określania osoby. Bardzo częstym rozwiązaniem jest też stosowanie podwójnych form, np. Schüler und Schülerinnen, czyli uczniowie i uczennice. Formy żeńskie i męskie mogą też być zapisane łącznie, np. jako Schüler/innen lub SchülerInnen.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Welche Präposition benutzt man mit diesen Verben/Adjektiven. Ergänzen Sie bitte. / Jakich przyimków używa się z tymi czasownikami/przymiotnikami. Proszę uzupełnić.

sich freuen, zufrieden, eifersüchtig, stolz, wütend, enttäuscht, traurig, sich aufregen, sich ärgern, neidisch, befreundet, lachen, begeistert

Mit:


Über:


Von:


Auf:

2. Verbinden Sie bitte. / Proszę połączyć.
a) gut gelauntStimmung
b) Ich machehaben
c) es ist mirsein
d) in guteranrufen
e) Es tut mirmir Sorgen
f) schlechte Launeleid
3. Da, weil oder denn – was fehlt? / Da, weil czy denn – czego brakuje? a) Frau Seidel muss einen Arzt besuchen, …………… sie Zahnschmerzen hat.
b) ………….. meine Enkelin schon die Grundschule besucht, muss się jeden Tag Hausaufgaben machen.
c) Sie weint, …………… sie ist traurig.
d) ……………. meine Kinder sehr weit von mir wohnen, besuchen sie mich nur selten und ich fühle mich einsam.
e) Ich bin sehr stolz auf meinen Enkel, ………….. er hat sehr gute Noten in der Schule.

4. Verbinden Sie die Sätze mit dem Bindewort aus den Klammern. / Proszę połączyć zdania za pomocą spójnika z nawiasu. a) Meine Freundin ist sehr verzweifelt. Ihr Mann ist gestorben. (weil)


b) Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich habe viele Freunde und eine große, liebreiche Familie. (denn)


c) Meine Freundin ist krank. Ich besuche sie jeden Tag. (da)


d) Meine Frau macht sich Sorgen. Ihre Mutter hat gesundheitliche Probleme. (weil)


e) Frau Kowalska hat zu viele Pflichten. Sie ist erschöpft. (da)

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token