LEKCJA 73
nauka niemieckiego

Ich verstehe nur Bahnhof

Na siedemdziesiątej trzeciej lekcji:

 • poznasz słownictwo związane z uczeniem się języków obcych,
 • nauczysz się tworzyć imiesłowy,
 • dowiesz się, czym jest Volkshochschule.
1. Verben/Czasowniki [werbn]:

auswendig lernen [ałswendyś lernen] – uczyć się na pamięć
wiederholen [widaholen] – powtarzać
zu|ordnen [cuordnen] – przyporządkowywać
vor|lesen [foalejzen] – czytać na głos
auf|schreiben [ałfszrajben] – zapisywać
zu|hören [cuhyren] – słuchać
pauken [pałken] – wkuwać
fließend sprechen [flisent szpreśen] – mówić płynnie
üben [yben] – ćwiczyć
unterstreichen [untasztrajśen] – podkreślać
(rot) markieren [rot markiren] – zaznaczać (na czerwono)

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

das Vokabelheft [das wokabelheft] – zeszyt do słówek
die Muttersprache [di mutasprahe] – język ojczysty
die Fremdsprache [di fremtszprahe] – język obcy
die Tafel [di tafel] – tablica
das Heft [das heft] – zeszyt
der Kuli [dea kuli] – długopis
der Anfänger [dea anfenga] – początkujący
der Fortgeschrittene [dea fortgeszritene] – zaawansowany
der Kursleiter [dea kurslajta] – prowadzący kurs
die Selbstentwicklung [di zelpstentwiklunk] – samorozwój
die Aussprache [di ałsszprahe] – wymowa

3. Ausdrücke / Zwroty [ałsdryke]:

einen Kurs besuchen [ajnen kurs bezuhen] – uczęszczać na kurs
eine Fremdsprache beherrschen [ajne fremtszprahe beherszen] – opanować język obcy
die Sprachkenntnisse verbessern [di szprahkentnyse feabesern] – poprawić znajomość języków obcych
Ergänzen Sie die Lücken [ergencen zi di lyken] – proszę uzupełnić luki
Verbinden Sie die Satzteile [feabinden zi di zactajle] – proszę połączyć części zdania
Bilden Sie die Sätze [bylden zi di zece] – proszę zbudować zdania
Dialoge ab|spielen [dialoge apszpilen] – odgrywać dialogi
Wortschatz regelmäßig lernen [wortszac regelmesyg lernen] – regularnie uczyć się słówek
Fortschritte machen [fortszryte mahen] – robić postępy
im Wörterbuch nach|schlagen [ym wyrtabuh nahszlagen] – sprawdzić w słowniku
Sie sprechen zu schnell [zi szpreśen cu sznel] – mówi Pan/Pani za szybko
Sprechen Sie bitte langsamer [szpreśen zi byte lankzama] – proszę mówić wolniej
Können Sie bitte deutlicher sprechen? [Kynen zi byte dojtliśa szpreśen] – może Pan/Pani mówić wolniej?
Ich verstehe nur Bahnhof [yś feaszteje nuła banhof] – nic nie rozumiem
keine Angst vor Fehler haben [kajne ankst foa fejla habn] – nie bać się błędów
an etwas mit Ausdauer arbeiten [an etwas myt ałsdała arbajten] – pracować nad czymś wytrwale

4. Adjektive/ Przymiotniki [adjektywe]:

fleißig [flajsyś] – pracowity
zielorientiert [cilorientirt] – zorientowany na cel
begabt [begabt] – zdolny
geduldig [geduldyś] – cierpliwy
anstrengend [ansztrejgent] – męczący
erfolgreich [eafolgrajś] – odnoszący sukcesy
frustriert [frustriert] – sfrustrowany

5. Grammatik / Gramatyka [gramatyk]:

Imiesłów to czasownik użyty jako przymiotnik, np. śpiewająca aktorka, grający muzyk, śpiący pacjent. Aby w języku niemieckim utworzyć taki imiesłów wystarczy dodać do bezokolicznika końcówkę –d, a następnie odmienić imiesłów jak przymiotnik.

Bezokolicznik: lernen
Imiesłów: lernend
Odmieniony imiesłów: der lernende Schüler

Imiesłowy odmieniają się jak zwykłe przymiotniki. Przypominamy, że końcówka dodawana do przymiotnika podczas odmiany zależy od tego, jaki rodzajnik stoi przed przymiotnikiem.

Końcówki przymiotników po rodzajniku określonym (der, die, das):

Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
Nominativ
Mianownik
-e-e-e-en
Genitiv
Dopełniacz
-en-en-en-en
Dativ
Celownik
-en-en-en-en
Akkusativ
Biernik
-en-e-e-en

Końcówki przymiotników po rodzajniku nieokreślonym (ein, eine):

Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
Nominativ
Mianownik
-er-e-es-e
Genitiv
Dopełniacz
-en-en-en-er
Dativ
Celownik
-en-en-en-en
Akkusativ
Biernik
-en-e-es-e

Końcówki przymiotników użytych bez rodzajnika:

Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
Nominativ
Mianownik
-er-e-es-e
Genitiv
Dopełniacz
-en-er-en-er
Dativ
Celownik
-em-er-em-en
Akkusativ
Biernik
-en-e-es-e
6. Landeskunde / Krajoznawstwo [landeskunde]:

Volkshochschule ist eine Schule für Erwachsene, in der sich die Lernenden in unterschiedlichen Bereichen weiterbilden. Volkshochschulen ist keine Hochschule im engeren Sinne des Wortes, weil sie im Schulsystem nicht dieselbe Rolle spielen wie andere Hochschulen z. B. Universitäten. Die Lernenden schreiben sich für einzelne Kurse ein. Volkshochschulen veranstalten Kursen in solchen Bereichen wie Politik, Gesellschaft, Umwelt, EDV, Sprachen, Kultur und Gesundheit. Manche Volkshochschulen bieten auch Kurse für Ausländer an, wie z. B. Volkshochschule Görlitz, die ihre Internetseite auch in der polnischen Sprache führt: https://www.vhs-goerlitz.de/dla-polskich-interesantow.html

Volkshochschule jest typem szkoły dla dorosłych, która daje uczącym możliwość dalszego rozwoju i kształcenia. Volkshochschule nie jest szkołą wyższą (Hochschule) w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ w systemie szkolnictwa odgrywa inną rolę niż szkoły wyższe, np. uniwersytety. Uczący zapisują się na pojedyncze kursy. Szkoły te organizują kursy w takich zakresach jak polityka, społeczeństwo, środowisko, umiejętności komputerowe, języki, kultura i zdrowie. Niektóre z tych szkół oferują też kursy dla obcokrajowców, jak na przykład szkoła Volkshochschule Görlitz, która prowadzi swoją stronę internetową również w języku polskim: https://www.vhs-goerlitz.de/dla-polskich-interesantow.html

ZADANIA / Aufgaben:

1. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
rotsprechen
fließendbeherrschen
auswendigverbessern
eine Fremdsprachemarkieren
die Sprachkenntnissearbeiten
mit Ausdauerlernen

2. Verbinden Sie jedes Wort mit einer richtigen Definition./ Proszę połączyć każde słowo z właściwą definicją.

vorlesen, die Muttersprache, unterstreichen, ein Fortgeschrittener, die Selbstentwicklung, anstrengend


 1. Eine Sprache, die wir von Geburt an lernen und die wir im Familienhaus sprechen ist …………………………….
 2. Eine Person, die eine Fremdsprache schon seit langer Zeit lernt ist …………………………….
 3. Eine Tätigkeit, die uns sehr müde macht ist ……………………………….
 4. Laut lesen heißt anders ………………….
 5. Einen Strich unter einem Wort zeichnen heißt ……………….
 6. Alles, was wir machen, um unsere Persönlichkeit zu entwickeln ist ……………….

3. Bilden Sie Partizipien wie im Beispiel. / Proszę zbudować imiesłowy jak w przykładzie.

Beispiel: das Kind, weinen - das weinende Kind

 1. die Katze, miauen
 2. der Vater, kochen
 3. das Mädchen, singen
 4. die Krankenschwester, arbeiten
 5. der Patient, liegen

4. Ergänzen Sie die Sätze mit einer richtigen Form des Partizips. / Proszę uzupełnić zdania właściwą formą imiesłowu.
 1. Den .......... (lernen) Schüler soll nicht gestört werden.
 2. Die Krankenschwester hilft dem .......... (liegen) Patienten.
 3. .......... (spielen) Kinder vergessen das Mittagessen.
 4. Ich suche ein am Hügel .......... (stehen) Haus.
 5. Ein .......... (singen) Vogel sitzt am Fensterbrett.test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token