LEKCJA 91
religia

In der Kirche

Na dziewięćdziesiątej pierwszej lekcji:

 • poznasz słownictwo związane z religią;
 • dowiesz się, jak używać Konjunktivu w zdaniach warunkowych;
 • dowiesz się, czym jest Kirchensteuer.
1. Verben/Czasowniki [werbn]:

glauben [glałben] – wierzyć
beten [bejten] – modlić się
knien [knijen] – klęczeć
taufen [tałfen] – chrzcić
sich bekreuzigen [zyś bekrojcigen] – przeżegnać się
beichten [bajśten] – spowiadać się
zur Beichte gehen [cuła bajśte gejen] – iść do spowiedzi
jemanden los/sprechen [jemandejn los/szpreśen] – rozgrzeszać
firmen [fyrmen] – bierzmować (kościół katolicki)
konfirmieren [konfirmiren] – bierzmować (kościół ewangelicki)
trauen [trałen] – udzielać ślubu

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

die Glaube [glałbe] – wiara
das Christentum [krystentum] – chrześcijaństwo
der Christ [kryst] – chrześcijanin
die Christin [krystin] – chrześcijanka
die römisch-katholische Kirche [rymysz-katolisze kirśe] – Kościół rzymsko-katolicki
der Katholizismus [katolicyzmus] – katolicyzm
die orthodoxe Kirche [ortodokse kirśe] – Kościół prawosławny
die griechisch-orthodoxe Kirche [griśisz-ortodoxe kirśe] – Kościół grecko-prawosławny
die protestantische Kirche [protestantysze kirśe] – Kościół protestancki
der Judaismus [judaizmus] – judaizm
der Jude [jude] – żyd
die Jüdin [jydin] – żydówka
der Islam [islam] – islam
der Muslim [muslym] – muzułmanin
die Muslimin [muslymin] – muzułmanka
der Atheist [ateyst] – ateista
das Sakrament [zakrament] – sakrament
die Taufe [tałfe] – chrzest
die Beichte [bajśte] – spowiedź
Erstkommunion [erstkomunjon] – pierwsza komunia
die Firmung [fyrmunk] – bierzmowanie (kościół katolicki)
die Konfirmation [konfirmacjon] – konfirmacja/bierzmowanie (kościół ewangelicki)
die Trauung [trałunk] – ślub
die Krankensalbung [krankenzalbunk] – namaszczenie chorych
die Beerdigung [beerdigunk] – pogrzeb
Heilige Dreifaltigkeit [hajlyge drajfaltyśkajt] – trójca święta
der Heilige Geist [hajlyge gajst] – Duch Święty
der Gott [got] - Bóg
der Gottesdienst [gotesdinst] – nabożeńtwo
die Messe [mese] – msza
das Gebet [gebet] - modlitwa
der Rosenkranz [rozenkranc] – różaniec
der Kreuzweg [krocwek] – droga krzyżowa
die Anbetung [anbetunk] – adoracja
der Priester [prista] - ksiądz

3. Adjektive/Przymiotniki [adjektiwe]:

gläubig [glojbyś] – wierzący
christlich [krystlyś] – chrześcijański
jüdisch [jydysz] – żydowski
muslimisch [muslymysz] – muzułmański

4. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Kommunion empfangen [komunjon empfangen] – przyjmować komunię
Abendmahl reichen [abentmal rajśen] – udzielać komunii
das Vaterunser/Ave-Maria sagen [das fataunza/awemaryja zagn] – odmawiać Ojcze Nasz/Zdrować Maryjo

5. Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Zdania warunkowe budowane są za pomocą spójnika wenn (jeśli? kiedy?). Wenn może rozpoczynać zdanie, wówczas w pierwszym zdaniu składowym występuje szyk końcowy, a w drugim czasownik stoi na początku. Jeśli wenn stoi w środku zdania, wówczas w pierwszym zdaniu występuje szyk prosty (czasownik na drugim miejscu), a w drugim szyk końcowy.

Wenn ich Urlaub bekommen würde, würde ich nach Polen fahren. – Jeśli dostanę urlop, pojadę do Polski.

Ich würde nach Polen fahren, wenn ich Urlaub bekommen würde. – Pojadę do Polski, jeśli dostanę urlop.

Spójnik wenn można także pominąć, wówczas zarówno pierwsze jak i drugie zdanie składowe zaczynamy od czasownika.

Würde ich Urlaub bekommen, würde ich na Polen fahren.

W zdaniach warunkowych często używa się trybu Konjunktiv II, który w przypadku większości czasowników tworzy się poprzez użycie czasownika würde (odmiana przedstawiona poniżej) i bezokolicznika drugiego czasownika.

ich würdewir würden
du würdestihr würdet
er/sie/es würdesie/Sie würden

Niektóre czasowniki mają swoje własne formy (nie są używane z würde). Należy pamiętać, że w odmianie formy pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej nie mają końcówki i są takie same.

sein – wäre
haben – hätte
wissen – wüsste
können – könnte
müssen – müsste
wollen – wollte
sollen – sollte
dürfen – dürfte

6. Landeskunde/Krajoznawstwo [landeskunde]:

Kirchensteuer ist eine Steuer, die Religionsgemeinschaften in Deutschland von ihren Gläubigen einziehen, um die Aufgaben der Gemeinschaft zu finanzieren. Die Kirchensteuer macht in Deutschland einen sehr großen Teil der Einnahmen der Kirchen aus. Jeder Deutsche entscheidet selbst, welche Gemeinschaft er finanziell unterstützt.

Podatek kościelny to podatek pobierany od wiernych przez wspólnoty religijne w Niemczech, w celu finansowania zadań wspólnoty. Podatek kościelny w Niemczech stanowi bardzo dużą część dochodów kościoła. Każdy Niemiec sam decyduje, którą wspólnotę wspiera finansowo.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie die Tabelle. / Proszę uzupełnić tabelę.
Religion Person - Frau Person - Mann Adjektiv
das Christentum
christlich
die Jüdin
der Muslim

2. Wie lauten die Substantive? / Jak brzmią rzeczowniki?

Beispiel: glauben – die Glaube

 1. beten
 2. taufen
 3. beichten
 4. firmen
 5. trauen
 6. konfirmieren

3. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
a) zur Beichte Dreifaltigkeit
b) jemanden reichen
c) Heilige sagen
d) Abendmahl gehen
e) das Vaterunser lossprechen

4. Ergänzen Sie die Konditionalsätze mit einer richtigen Form des Verbs in Klammern. / Proszę uzupełnić zdania warunkowe właściwą formą czasownika w nawiasie.
 1. Wenn der Winter schon vorbei ……………… . (sein)
 2. Wenn wir in den Urlaub fahren ……………… . (können)
 3. Wenn ich ein Auto ……………… (haben)
 4. Wenn der Unterricht nicht so spät enden ……………… . (werden)
 5. Wenn wir nicht so schnell nach Hause gehen ……………… . (müssen)5. Wandeln Sie die Sätze um, indem Sie Konjunktiv benutzen und mit dem angegebenen Wort beginnen. / Proszę przekształcić zdania poprzez użycie Konjunktivu i rozpoczęcie od podanego słowa.
 1. Wenn meine Schwester Geld hat, leiht sie es mir. Hätte …
 2. Wenn das Wetter gut ist, machen wir einen Spaziergang im Wald. Wir …
 3. Wenn wir nach München kommen, besuchen wir sie. Wenn …
 4. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, rufe ich dich an. Ich …
 5. Wenn ich mehr Geld habe, kaufe ich eine große Wohnung. Hätte …test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token