LEKCJA 97
higiena

Es ist Zeit für Morgentoilette

Na dziewięćdziesiątej siódmej lekcji:

 • poszerzysz znajomość zwrotów przydatnych podczas pomocy choremu w łazience;
 • poznasz rekcję rzeczownika.
1. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Es ist Zeit für Morgentoilette/Abendtoilette. [es yst cajt fuła morgentojlete/abenttojlete] – Czas na poranną/wieczorną toaletę.
Legen Sie sich auf die Seite/den Rücken/den Bauch. [lejgen zi zyś ałf di zajte/dejn ryken/dejn bałh] – Proszę położyć się na boku/na plecach/na brzuchu.
Ich helfe Ihnen aufstehen. [yś helfe inen ałfsztejen] – Pomogę panu/pani wstać.
Ich helfe Ihnen den Schlafrock anziehen. [yś helfe inen dejn szlafrok ancijen] – Pomogę pani/panu założyć szlafrok.
Setzen Sie sich auf die Toilette. [zecen zi zyś ałf di tojlete] – Proszę usiąść na toalecie.
Setzen Sie Ihre Zahnprothese ein. [zecen zi ire canproteze ajn] – Proszę włożyć protezę.
Nehmen Sie Ihre Zahnprothese heraus. [nejmen zi ire canproteze herałs] – Proszę wyjąć protezę.
Ich reinige Ihnen Ihre Zahnprothese. [yś rajnige inen ire canproteze] – Wyczyszczę pana/pani protezę.
Soll ich Sie rasieren? [zol yś zi raziren] – Czy mam pana ogolić?
Putzen Sie sich die Zähne. [pucen zi zyś di cejne] – Proszę umyć zęby.
Was brauchen Sie zum Waschen? [was brałhen zi cum waszen] – Czego potrzebuje pan/pani do mycia?
Ziehen Sie sich an/aus. [cijen zi zyś an/ałs] – Proszę się ubrać/rozebrać.
Ich ziehe Sie um. [yś cije zi um] – Przebiorę panią/pana.
Passen Sie auf. [pasen zi ałf] – Proszę uważać.
Halten Sie sich gut fest. [halten zi zyś gut fest] – Proszę się mocno trzymać.
Möchten Sie sich heute am Waschbecken waschen? [myśten zi zyś hojte am waszbeken waszen] – Czy chce się dzisiaj pan/pani umyć przy umywalce?
Steigen Sie langsam in die Badewanne. [sztajgen zi langzam in di badewane] – Proszę wejść powoli do wanny.
Gehen Sie unter die Dusche. [gejen zi unta di dusze] – Proszę wejść pod prysznic.
Ist Wasser nicht zu kalt/heiß? [yst wasa nyśt cu kalt/hajs] – Czy woda nie jest za zimna/gorąca?
Jetzt wasche ich Ihnen den Rücken/die Haare. [ject wasze yś inen di ryken/di hare] – Umyję panu/pani teraz plecy/włosy.
Soll ich Ihnen die Haare kämmen? [zol yś inen di hare kejmen] – Czy mam panu/pani uczesać włosy?
Ich hole Ihnen frische Kleider. [yś hole inen frysze klajda] – Przyniosę panu/pani świeże ubrania.

2. Dialog Frau Kowalska: Guten Tag, Frau Seidel. Haben Sie gut geschlafen?
Frau Seidel: Ja, danke. Ich bin mal endlich schnell eingeschlafen.
K: Das freut mich sehr. Es ist Zeit für Morgentoilette. Ich helfe Ihnen aufstehen.
S: Mir ist ein bisschen kalt. Können Sie mir bitte helfen, den Schlafrock anziehen.
K: Aber natürlich. Und hier sind Ihre Latschen.
S: Danke sehr!
K: Möchten Sie sich heute am Waschbecken waschen?
S: Ja. Ich dusche dann am Abend.
K: Ich habe Ihre Zahnprothese schon gereinigt. Sie können die Prothese einsetzen.
S: Danke. Ich brauche Hilfe beim Ausziehen.
K: Erst hole ich Ihnen frische Kleider und dann ziehe ich Sie um. Warten Sie bitte einen Moment. Und halten Sie sich fest, damit Sie nicht fallen.
S: Keine Sorgen. Bringen Sie bitte meine Lieblingshose und ein weißes Unterhemd.
3. Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Podobnie jak czasowniki i przymiotniki, również rzeczowniki łączą się z konkretnymi przyimkami, które wymagają użycia konkretnych przypadków. Niektóre z tych rzeczowników występują z tymi samymi przyimkami, co odpowiadające im czasowniki lub przymiotniki, np.:

arbeiten an + D – pracować naddie Arbeit an + D – praca nad
stolz auf + A – dumny zder Stolz auf + A – duma z

Jednak w wielu przypadkach nie ma analogii między rekcją rzeczownika a rekcją czasownika lub przymiotnika i dlatego przyimka z właściwym mu przypadkiem należy się nauczyć na pamięć.

Poniżej wybrane przykłady rekcji rzeczownika:
die Angst vor + D – strach przed
die Antwort auf + A – odpowiedź na
der Appetit auf + A – apetyt na
das Beispiel für + A – przykład czegoś
die Bitte um + A – prośba o
die Frage nach + D – pytanie o
der Grund für + A – powód, przyczyna czegoś
die Hilfe bei + D – pomoc przy
die Lust auf + A – ochota na
die Sehnsucht nach + D – tęsknota za
die Sorge um + A – troska, obawa o
die Verantwortung für + A – odpowiedzialność za

Przypominamy, że niektóre przyimki na stałe łączą się z konkretnym przypadkiem (temat omówiony w ramach lekcji 58, 60, 61 i 63) . Dotyczy do także rekcji, np. przyimek für łączy się zawsze z Akkusativem (biernikiem), a więc również występując w powiązaniu z przymiotnikiem, czasownikiem lub rzeczownikiem będzie wymagał użycia tego przypadka.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Was kann man in diesen Situationen sagen? / Co można powiedzieć w tych sytuacjach?
 1. Der Kranke hat heute keine Kraft und will nicht baden.
  - Ich helfe Ihnen aufstehen.
  - Möchten Sie sich heute am Waschbecken waschen?
  - Setzen Sie Ihre Zahnprothese ein.
 2. Sie wissen nicht, welche Kosmetika der Kranke zum Waschen benutzt.
  - Jetzt wasche ich Ihnen den Rücken.
  - Was brauchen Sie zum Waschen?
  - Gehen Sie unter die Dusche.
 3. Der Kranke will sich umziehen. Kleider sind aber nicht da.
  - Setzen Sie sich auf die Toilette.
  - Soll ich Ihnen die Haare kämmen?
  - Ich hole Ihnen frische Kleider.







2. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
Es ist Zeit auf die Toilette.
Ich helfe Ihnen Sie auf.
Setzen Sie sich rasieren?
Nehmen Sie für Morgentoilette
Soll ich Sie die Zähne.
Putzen Sie sich gut fest.
Bitte passen zu heiß?
Halten Sie sich Ihre Zahnprothese heraus.
Ist Wasser nicht den Schlafrock anziehen.









3. Ergänzen Sie mit den Substantiven aus dem Grammatik-Teil. / Proszę uzupełnić rzeczownikami z części Grammatik. für



auf



nach



um



vor



bei


4. Ergänzen Sie mit einer Präposition und einer richtigen Form des Wortes in Klammern. / Proszę uzupełnić przyimkiem i prawidłową formą słowa w nawiasie.
 1. Die Patientin hat große Angst …… (die) Operation.
 2. Ich brauche Hilfe …… (das) Aufstehen.
 3. Die Patientin hat heute Lust ……… (ein) Spaziergang.
 4. Der Autofahrer trägt Verantwortung …… (dieser) schweren Unfall.
 5. Ich mache mir Sorgen …… (meine) Mutter.
 6. Du sollst die Antwort ……… (diese) Frage geben.
 7. Wie ist der Grund ……… (deine) Verspätung?



test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token