LEKCJA 83
Kino

Sind Sie gestern ins Kino gegangen?

Na osiemdziesiątej trzeciej lekcji:

 • powtórzysz zasady tworzenia zdań w czasie przeszłym Perfekt i poznasz nowe czasowniki nieregularne,
 • poszerzysz swoje słownictwo dotyczące sposobów spędzania czasu wolnego,
 • dowiesz się jaką rolę odgrywa ruch w życiu niemieckich seniorów.
1. Verben/Czasowniki [werbn]:

stricken [sztrykn] – robić na drutach
wandern [wandern] – wędrować
spazierengehen [spacirngejn] - spacerować
basteln [basteln] – majsterkować
schwimmen [szwymen] – pływać
malen [maln] - malować
fernsehen [fernsejn] – oglądać telewizję
fotografieren [fotografirn] – fotografować
kegeln [kegln] – grać w kręgle
angeln [angeln] – łowić ryby
joggen [dżogn] – uprawiać jogging

2. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Rad fahren [rad farn] – jeździć na rowerze
im Garten arbeiten [ym gartn arbajtn] – pracować w ogrodzie
Briefmarken/Pilze sammeln [brifmarkn/pilce zameln] – zbierać znaczki pocztowe/grzyby
Nordic Walking treiben [nordik łakink trajbn] – uprawiać Nordic Walking
Kreuzworträtsel lösen [krojcwortretsel lyzn] – rozwiązywać krzyżówki
Wasserareobic treiben [wasaareobik trajbn] – uprawiać wodny areobic
Familie besuchen [familje bezuhn] – odwiedzać rodzinę
Fremdsprachen lernen [fremdsprahn lernen] – uczyć się języków obcych
an einem Computerkurs teilnehmen [an ajnem komputakurs tajlnejmn] – brać udział w kursie komputerowym
Freiwilligendienst machen [frajwiligndinst mahn] – odbywać wolontariat
Billard/Karten spielen [bilard/kartn szpiln] – grać w karty
ins Museum/Kino/Theater gehen [yns muzeum/kino/teata gejn] – iść do muzeum/kina/teatru
in die Oper/Philharmonie gehen [yn di opea/filharmonii gejn] – iść do opery/filharmonii
Bücher/Zeitungen/Zeitschriften lesen [byśa/zajtungn/zajtszriften lejzn] – czytać książki/gazety/czasopisma
sich Serien/Filme ansehen [ziś zerjen/fylme ansejn] – oglądać seriale/filmy
klassische/moderne Musik hören [klasisze/moderne muzik hyren] – słuchać muzyki klasycznej/nowoczesnej
Musikinstrumente spielen [muzikinstrumente szpiln] – grać na instrumentach
Papiermodelle/Holzmodelle bauen [papiamodele/holcmodele bałn] – budować modele z papieru/drewna
an Tanzkursen teilnehmen [an tanckurzen tajlnejmn] – brać udziału w kursach tańca
sich im kirchlichen Umfeld ehrenamtlich engagieren [ziś ym kirśliśn umfelt ejrenamtliś engażirn] – angażować się jako wolontariusz w kościele
Enkelkinder betreuen [enkelkinda betrojn] – opiekować się wnukami
Berge steigen [berge sztajgn] – wspinać się po górach

3. Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego sein lub haben, który stoi na drugim miejscu w zdaniu i odmienia się przez osoby oraz z formy czasu przeszłego stojącej na końcu zdania. Dla czasowników oznaczających ruch (fahren), zmianę stanu (sterben) i czasowników werden, sein i bleiben czasownikiem posiłkowym jest sein. Dla pozostałych czasowników jest to haben.

Perfekt = sein/haben + imiesłów czasu przeszłego (Partizip II)

Zasady tworzenia form czasu przeszłego zostały omówione w lekcji Was haben Sie am Wochenende gemacht? oraz Ich bin vom Fahrrad gefallen. Formy czasu przeszłego dzielą się na regularne i nieregularne. Poniżej znajduje się rozszerzenie listy czasowników nieregularnych (czasownik posiłkowy: h- haben, s – sein):

anfangen – angefangen – rozpoczynać (h)
anrufen – angerufen – dzwonić/ telefonować (h)
backen – gebacken – piec (h)
beginnen – begonnen – rozpoczynać (h)
fernsehen – ferngesehen – oglądać telewizję (h)
gewinnen – gewonnen – wygrywać (h)
kennen – gekannt – znać (h)
laufen – gelaufen – biec (s)
springen – gesprungen – skakać (s)
treffen – getroffen – spotykać (h)
vergessen – vergessen – zapominać (h)
waschen – gewaschen – myć (h)

4. Landeskunde / Krajoznawstwo [landeskunde]:

Senioren und Sportaktivitäten
Die steigende Qualität der medizinischen Fürsorge sorgt dafür, dass viele ältere Menschen relativ wenige gesundheitliche Probleme haben und Zeit als Rentner genießen wollen. Viele legen einen großen Wert auf sportliche Aktivität. Aus diesem Grund kann man in Deutschland viele Senioren treffen, die Sport treiben. Die beliebtesten Sportaktivitäten sind Nordic Walking, Joggen, Wandern, Radfahren und Schwimmen.

Seniorzy a aktywność fizyczna
Dzięki rosnącej jakości opieki medycznej wielu starszych ludzi ma względnie mało problemów zdrowotnych i chce cieszyć się czasem wolnym na emeryturze. Wiele osób starszych przykłada wagę do aktywności sportowej. Z tego powodu w Niemczech można spotkać wielu seniorów, którzy uprawiają sport. Najpopularniejszymi aktywnościami są Nordic Walking, bieganie, piesze wędrówki, jazda na rowerze i pływanie.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
a) an einem Kurs engagieren
b) Pilze teilnehmen
c) Nordic Walking sammeln
d) Kreuzworträtsel ansehen
e) Enkelkinder lösen
f) sich Filme betreuen
g) sich im kirchlichen Umfeld treiben

2. Ergänzen Sie die richtigen Partizip II Formen. / Proszę uzupełnić właściwymi formami czasu przeszłego.
 1. Wer hat dich gestern …………………. (anrufen)?
 2. Maria hat letzte Woche eine neue Arbeit ……………….. (anfangen).
 3. Frau Schulz hat einen Kuchen für ihre Enkelin ………………… (backen).
 4. Sebastian hat in der Kirche seine Bekannte ………………….. (treffen).
 5. Der Hund ist sehr schnell ……………………. (laufen).
 6. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden und habe mich ……………… (waschen).
 7. Mein Sohn hat ………………. (vergessen), Einkäufe für mich zu machen.
 8. Dieser Mann hat in Lotto ………………… (gewinnen).

3. Haben oder sein? Ergänzen Sie die Tabelle mit den richtigen Partizip II Formen. / Haben czy sein? Proszę uzupełnić tabelę formami czasu przeszłego podanych czasowników.

gehen, machen, anfangen, anrufen, aufstehen, backen, schreiben, lesen, beginnen, sprechen, fernsehen, fahren, gewinnen, essen, trinken, kennen, laufen, springen, treffen, vergessen, waschen

Perfekt mit SEIN:Perfekt mit HABEN:
test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token